Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Tekst niniejszej Polityki Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony przeskladnia.pl w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych na stronie.

2. Administrator danych
Właścicielem strony przeskladnia.pl oraz administratorem danych osobowych jest firma Kamila Jaworowicz PRZESKŁADNIA z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Widok 15/14, NIP 5993213174, REGON 368917035, zwana dalej Administratorem.

3. Cel i zakres przetwarzania danych
Administrator gromadzi dane osobowe na potrzeby realizacji warunków umowy o wykonanie usługi zawartej z Użytkownikiem, w szczególności na potrzeby kontaktu z klientem, przyjęcia i realizacji zlecenia oraz do celów księgowych. Zakres gromadzonych danych obejmuje: adres mailowy, imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby oraz adres kontaktowy, NIP, numer telefonu. Dane gromadzone są wyłącznie na potrzeby realizacji umowy i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu ani udostępniane innym podmiotom.

Administrator gromadzi dane osobowe w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika, za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo wglądu w jego dane oraz prawo ich zmiany lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dyspozycje zmiany lub usunięcia danych oraz ewentualne pytania lub wątpliwości w związku z ich przetwarzaniem można kierować do Administratora za pośrednictwem zakładki KONTAKT.

4. Ochrona danych
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia ochrony danych i zapobiegania przypadkowemu udostępnieniu ich osobom nieupoważnionym. Wszystkie wewnętrzne procedury realizowane są zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi ? ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

5. Zmiany w Polityce Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Poprawności na wypadek zmiany obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych lub rozwoju strony przeskladnia.pl i zmiany jej charakteru.